m.rollerlux@t-online.de

Wëlls du gelueft ginn, da musst du stierwen.
Wëlls du beschass ginn, bestuet dech.