m.rollerlux@t-online.de

dem Schoulmeeschter seng Kanner an dem Paschtouer säi Véi gi selten eppes oder och ni.