m.rollerlux@t-online.de

En huet kee Geschéck, e brécht sech de Fanger an der Nues.
En Apel fir den Duuscht a fir den Honger eng Kuuscht.