m.rollerlux@t-online.de

Kaum sëtzt en an der Schoulbänk, huet en Ieselsgedanken.
(E geet net gär dran.)