m.rollerlux@t-online.de

Et ass en Téitscheemer (= Teenager).