m.rollerlux@t-online.de

Fënnef-Frangstourist
(esou goufe mer genannt, wa mer als Guiden/Skauten ënnerwee waren, obwuel eng Limonad schonn 10 Francs kascht huet)