m.rollerlux@t-online.de

en ass ausgerutscht, en huet en Tour du Grand-Duc gemaach
(= en huet de ganzen Dag gefeiert)