m.rollerlux@t-online.de

e verhéngert beim Broutruecht
(deen ass ze domm, sech eppes fir ze iessen ze maachen)