m.rollerlux@t-online.de

Boma: Wéi ass däi klenge Bridderchen?
Keng Hoer, keng Zänn. Boma, ech mengen, mir un en ale kritt.