LIbdPbbRbI

Dat léiert Dech, an d’Kierch fuerze goen.
(Dat ass d’Resultat vun dengem schlechte Behuelen.)