lGop8zzSRb

Du krëss de Kapp tëschent d’Uere gesat.
Du krëss den Dicks geriicht.