Kvt0asitn1

Wann een enger Mouk wëll de Kapp erofbäissen, dann däerf een se net laang virdru bekucken