k4aWpPIOcT

kal beim Schaffe ginn
a waarm beim Iesse ginn
dat huet de Patron net gär