JxkCY9lTMH

engem d’Lewitte liesen
(ee vernennen/engem d’Meenung soen)