JUur334OKC

Da musse mer de Mëttig d’Maul an e Krop hänken!
Hief de Fouss!
Dau muss de Rof mol méi héi gehaange kréien!