juknat@pt.lu

Dat léiert se, an d‘Kierch fuerze goen, ouni de Koschter ze froen