JsXxWbctw8

„Du bass ee wéi de Blëtz!“
„???“
„Du schléis och just eng Kéier op déi selwecht Plaz.“