jPZhgW4kSZ

Wann d’Mais sat sinn, ass d’Miel batter.
Hätten an haten waren zwou aner Staaten.
Kuff schmull a kieb schiebes.
Angscht a Geld hat ech nach ni.
Een Aarsch ewéi ee Kasärestack.
Ech ginn den Hond hänken.
Et ginn agemeete Kellertrape mat Spannebeen.
Géi schäissen, kriss de d’Knéie wéi.
Kourommeldomm