Jd8BCvJ7k8

elo ass d’Bëtschel awer fett
ech hale wuel jo
mir fuere mat der Heibleifskärchen
do ginn engem d’Dronkenellen aus