JBMA1kS8vh

et Meedche kann e Bockel hunn
Haaptsaach hir Stécker (Felder) si riicht