IKH276ggZy

Hatt ass een Duerfsiechter
(Hatt ass ëmmer um Tour – vun Haus zu Haus.)