ggTCXNu5zs

Hie mengt, en hätt den Herrgott mat der décker Zéif.
Hei lieft ee wéi Gott am Frankräich.
Hatt steet do wéi den Iesel beim Bur (oder: beim Pëtz).
Do louch d’Kand schonn am Pëtz.