GGMmS2a00J

Ween naischt mécht, deen näischt brécht