gGKB2ub2QY

et gëtt net mat Glacéshändchen ugepaackt, et ass net mat Zoossissen ugestréckt a hiren Ale sëtzt um Portmonni