fraser@hotmail.fr

Deen huet eng mat der Ratsch
(Deen ass net ganz normal)