f3BrTEqHL3

Bal ass nach laang keng Maus an der Fal
d’Bengele bei d’Tromm geheien
Wien op d’Kiermes geet, deem seng Plaz vergeet
e Gesicht wei siwen Deeg Reen