ESZYUL0PJG

mir Lëtzebuerger sinn Idealisten,
ausser et bréngt näischt