EaOcHda60e

Wann d’Dommheet giff wéidoen, giffs du de ganzen Dag jäizen;
Et ass ewéi et ass, d’Saach ass verschass;
Wéi d’Dommheet ausgedeelt gouf, hues du dräimol hei geruff;
Déi Wëll lafen am Bësch;
Just derlaanscht ass och derlaanscht;
Schéiss net mat Kanounen op Spatzen;
Vun näischt kënnt näischt;
Du kucks, wéi wann d’Hinger der Brout geklaut hätten;
Du hues besser, an e Flapp Schäissdreck ze fale wéi deem an d’Maul;
Wat de Bauer net kennt, dat frësst en net;