dW2W98PLJz

d’Welt ass schéin
wieren d’Leit besser