dubbes7510@hotmail.com

Ech haen dir eng an d’Salle à manger / an d’Akaul / an d’Laiskaul, dass d’Zänn dir am Aasch Piano spillen.