dendecken@hotmail.de

Du kanns dech dréinen a kéieren, wéi s de wëlls, den Aasch bleift ëmmer hannen.