DEGTiVuFAM

Dat ass fir zwee Aarmer, déi kee brauchen
Dat daacht der Kaz am Aasch näischt