CMzbstjmqA

Onprouf der Welt

(Sproch vu mengem Grousspapp – dee war tëschent de Kricher Tagelöhner am Éislek.)