clkkarger@outlook.com

En ass an d’Gette gaang
(fir: En ass ëmgefall/onmächteg ginn)