ch.thibo@pt.lu

Wouhi gees de? – Den Hond hänken. Gees de mat, dann dréis de d’Seel.