AqD7p8CtFl

wann al Scheiere brennen.
kraache Kare fueren am längsten.
späert dir är Hinger an, (well) mir loossen eis Hunne lafen.
der Jomer net nach!
Kuck, dass de fort kënns, soss man ech der Been!
komm zur Zäit fir z’eessen, soss gëtt et de Wësch an d’Dëppen!
mer sënn op d’Zopp gerouf.
mer sënn op d’Kiermes gerouf.
mer musse si o mol rëm eng Kéier op de Kaffi roufen.
dat do ass kee roude Su wäert.
dee kruch et o net mat de Schëppen.
dee muss de Frang o dräimol rondrëm drien.
dat ass eng gellig Freed.
dat ass grailich sching, grailich schwier, grailich deier …
do hatt hatt d’Box an, heen hatt näist ze soen.