antoine.poos@orange.fr

Bekannt wéi e gepierperlechten Hond
Héiers d’et donneren?
Du hues Hoer wéi e Kilo Neel
E puer décker Kutschelanteren / Speckentasen
Dat ginn ech der schrëftlech op eng Salztut