anderstander@pt.lu

Do krouten sech der zwee ze paken
(Wann en Accident geschitt ass.)