AgG4CL1oNv

E steet do ewéi d’Kand virum Dreck / wéi den Ochs virm Bierg
e versteet guer näischt, ass iwwerfuerdert vun der Situatioun