7UWrioREDO

– Voll Gespréicher sinn niichter Gedanken.
– mengen a Botter schäissen ass zweeërlee
– wat de Bauer net kennt, frësst en net
– do has de näischt ze radetten
– a wann den Hond net geschass hätt, hätt en den Hues kritt