6SaU8YLHH1

Dat ass mäi Béier!
Dat sënn meng Kéi! (beim Bauer)