5rAO6WvmK1

Ëmsoss ass der Doud, da muss du d’Liewe ginn.