3MtBSZwPX9

Dee Klengen do ass een Hanneviren

Deen Ale wor och well ee Schauss

E wor ëmmer ee Spizigen

Dat kënnt net an d’Tut

Da krëss de Fast geschnidden

Sou kal ass et net, datt mer schnaddere missten

Déi Kullang drëpst

Déin Zuwwer rënnt

Ass déi Kaandel verstoppt?

Et ass keng Spléiter Holz mi do

D’Hiertchen ass nach am Schäffchen

Dat ass ewer een décke Komp Gromperen

Déi Kurwel do ass ze kleng

Man d’Huurt richtig zou, et sti Päerd am Peesch

Géi durich den Hiirzel, dat ass méi einfach

Den Taartestack ass nawell net zevill sauer dëst Joer