0G7gxGSeuZ

Et ass fir an eng Tas ze klammen an zur Hing (Henkel) erauszekucken.