0fwZMILSPF

do ass mer de Wapp gaangen

hues du d’Bom an de Knéi gebass?

wat en Duercherneen, do fënnt jo eng Kaz hir Kleng net erëm